अमरकोषसम्पद्

         

विश्वामित्र (पुं) == विश्वामित्रः

वाल्मीकिश्चाथ गाधेयो विश्वामित्रश्च कौशिकः 
ब्रह्मवर्गः 2.7.36.3.3

पर्यायपदानि
 वाल्मीकिश्चाथ गाधेयो विश्वामित्रश्च कौशिकः।

 गाधेय (पुं)
 विश्वामित्र (पुं)
 कौशिक (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue