अमरकोषसम्पद्

         

व्रत (पुं-नपुं) == व्रतम्

नियमो व्रतमस्त्री तच्चोपवासादि पुण्यकम् 
ब्रह्मवर्गः 2.7.37.2.2

पर्यायपदानि
 नियमो व्रतमस्त्री तच्चोपवासादि पुण्यकम्॥

 नियम (पुं)
 व्रत (पुं-नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue