अमरकोषसम्पद्

         

दर्श (पुं) == दर्शयागः

दर्शश्च पौर्णमासश्च यागौ पक्षान्तयोः पृथक् 
ब्रह्मवर्गः 2.7.48.1.1

पर्यायपदानि
 दर्शश्च पौर्णमासश्च यागौ पक्षान्तयोः पृथक्।

 दर्श (पुं)
अर्थान्तरम्
 अमावास्या त्वमावस्या दर्शः सूर्येन्दुसङ्गमः॥

 दर्श (पुं) - अमावासी 1.4.8.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue