अमरकोषसम्पद्

         

निराकृति (पुं) == वेदाध्ययनरहितः

व्रात्यः संस्कारहीनः स्यादस्वाध्यायो निराकृतिः 
ब्रह्मवर्गः 2.7.53.2.4

पर्यायपदानि
 व्रात्यः संस्कारहीनः स्यादस्वाध्यायो निराकृतिः॥

 अस्वाध्याय (पुं)
 निराकृति (पुं)
अर्थान्तरम्
 प्रत्याख्यानं निरसनं प्रत्यादेशो निराकृतिः॥

 निराकृति (पुं) - निराकरणम् 3.2.31.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue