अमरकोषसम्पद्

         

नियुद्ध (नपुं) == बाहुयुद्धम्

नियुद्धं बाहुयुद्धेऽथ तुमुलं रणसङ्कुले 
क्षत्रियवर्गः 2.8.106.2.1

पर्यायपदानि
 नियुद्धं बाहुयुद्धेऽथ तुमुलं रणसङ्कुले॥

 नियुद्ध (नपुं)
 बाहुयुद्ध (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue