अमरकोषसम्पद्

         

क्षत्रियवर्गः 2.8.106

समुदायः स्त्रियः संयत्समित्याजिसमिद्युधः
नियुद्धं बाहुयुद्धेऽथ तुमुलं रणसङ्कुले

समुदाय (पुं) = युद्धम्. 2.8.106.1.1

संयत् (स्त्री) = युद्धम्. 2.8.106.1.2

समिति (स्त्री) = युद्धम्. 2.8.106.1.3

आजि (स्त्री) = युद्धम्. 2.8.106.1.4

समित् (स्त्री) = युद्धम्. 2.8.106.1.5

युध् (स्त्री) = युद्धम्. 2.8.106.1.6

नियुद्ध (नपुं) = बाहुयुद्धम्. 2.8.106.2.1

बाहुयुद्ध (नपुं) = बाहुयुद्धम्. 2.8.106.2.2

तुमुल (नपुं) = रणव्याकुलता. 2.8.106.2.3

रणसङ्कुल (नपुं) = रणव्याकुलता. 2.8.106.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue