अमरकोषसम्पद्

         

रणसङ्कुल (नपुं) == रणव्याकुलता

नियुद्धं बाहुयुद्धेऽथ तुमुलं रणसङ्कुले 
क्षत्रियवर्गः 2.8.106.2.4

पर्यायपदानि
 नियुद्धं बाहुयुद्धेऽथ तुमुलं रणसङ्कुले॥

 तुमुल (नपुं)
 रणसङ्कुल (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue