अमरकोषसम्पद्

         

भङ्ग (पुं) == पराजयः

अपक्रमोऽपयानं च रणे भङ्गः पराजयः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.111.2.3

पर्यायपदानि
 अपक्रमोऽपयानं च रणे भङ्गः पराजयः॥

 भङ्ग (पुं)
 पराजय (पुं)
अर्थान्तरम्
 भङ्गस्तरङ्ग ऊर्मिर्वा स्त्रियां वीचिरथोर्मिषु॥

 भङ्ग (पुं) - तरङ्गः 1.10.5.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue