अमरकोषसम्पद्

         

कालधर्म (पुं) == मरणम्

स्यात्पञ्चता कालधर्मो दिष्टान्तः प्रलयोऽत्ययः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.116.1.2

पर्यायपदानि
 स्यात्पञ्चता कालधर्मो दिष्टान्तः प्रलयोऽत्ययः।
 अन्तो नाशो द्वयोर्मृत्युर्मरणं निधनोऽस्त्रियाम्॥

 पञ्चता (स्त्री)
 कालधर्म (पुं)
 दिष्टान्त (पुं)
 प्रलय (पुं)
 अत्यय (पुं)
 अन्त (पुं)
 नाश (पुं)
 मृत्यु (स्त्री-पुं)
 मरण (नपुं)
 निधन (पुं-नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue