अमरकोषसम्पद्

         

क्षत्रियवर्गः 2.8.116

स्यात्पञ्चता कालधर्मो दिष्टान्तः प्रलयोऽत्ययः
अन्तो नाशो द्वयोर्मृत्युर्मरणं निधनोऽस्त्रियाम्

पञ्चता (स्त्री) = मरणम्. 2.8.116.1.1

कालधर्म (पुं) = मरणम्. 2.8.116.1.2

दिष्टान्त (पुं) = मरणम्. 2.8.116.1.3

प्रलय (पुं) = मरणम्. 2.8.116.1.4

अत्यय (पुं) = मरणम्. 2.8.116.1.5

अन्त (पुं) = मरणम्. 2.8.116.2.1

नाश (पुं) = मरणम्. 2.8.116.2.2

मृत्यु (स्त्री-पुं) = मरणम्. 2.8.116.2.3

मरण (नपुं) = मरणम्. 2.8.116.2.4

निधन (पुं-नपुं) = मरणम्. 2.8.116.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue