अमरकोषसम्पद्

         

असुधारण (नपुं) == जीवनम्

पूंसि भूम्न्यसवः प्राणाश्चैवं जीवोऽसुधारणम् 
क्षत्रियवर्गः 2.8.119.2.4

पर्यायपदानि
 पूंसि भूम्न्यसवः प्राणाश्चैवं जीवोऽसुधारणम्॥

 जीव (पुं)
 असुधारण (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue