अमरकोषसम्पद्

         

क्षत्रियवर्गः 2.8.119

प्रग्रहोपग्रहौ बन्द्यां कारा स्यात्बन्धनालये
पूंसि भूम्न्यसवः प्राणाश्चैवं जीवोऽसुधारणम्

प्रग्रह (पुं) = बन्दिशाला. 2.8.119.1.1

उपग्रह (पुं) = बन्दिशाला. 2.8.119.1.2

वन्दी (स्त्री) = बन्दिशाला. 2.8.119.1.3

कारा (स्त्री) = बन्धनगृहम्. 2.8.119.1.4

बन्धनालय (पुं) = बन्धनगृहम्. 2.8.119.1.5

असु (पुं-बहु) = पञ्चवायवः. 2.8.119.2.1

प्राण (पुं) = पञ्चवायवः. 2.8.119.2.2

जीव (पुं) = जीवनम्. 2.8.119.2.3

असुधारण (नपुं) = जीवनम्. 2.8.119.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue