अमरकोषसम्पद्

         

कार्तान्तिक (पुं) == ज्यौतिषिकः

स्युर्मौहूर्तिकमौहूर्तज्ञानिकार्तान्तिका अपि 
क्षत्रियवर्गः 2.8.14.2.4

पर्यायपदानि
 सांवत्सरो ज्यौतिषिको दैवज्ञगणकावपि।
 स्युर्मौहूर्तिकमौहूर्तज्ञानिकार्तान्तिका अपि॥

 सांवत्सर (पुं)
 ज्यौतिषिक (पुं)
 दैवज्ञ (पुं)
 गणक (पुं)
 मौहूर्तिक (पुं)
 मौहूर्त (पुं)
 ज्ञानिन् (पुं)
 कार्तान्तिक (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue