अमरकोषसम्पद्

         

अध्वन्य (पुं) == पान्थः

अध्वनीनोऽध्वगोऽध्वन्यः पान्थः पथिक इत्यपि 
क्षत्रियवर्गः 2.8.17.1.3

पर्यायपदानि
 अध्वनीनोऽध्वगोऽध्वन्यः पान्थः पथिक इत्यपि।

 अध्वनीन (पुं)
 अध्वग (पुं)
 अध्वन्य (पुं)
 पान्थ (पुं)
 पथिक (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue