अमरकोषसम्पद्

         

क्षत्रियवर्गः 2.8.17

अध्वनीनोऽध्वगोऽध्वन्यः पान्थः पथिक इत्यपि
स्वाम्यमात्यसुहृत्कोशराष्ट्रदुर्गबलानि च

अध्वनीन (पुं) = पान्थः. 2.8.17.1.1

अध्वग (पुं) = पान्थः. 2.8.17.1.2

अध्वन्य (पुं) = पान्थः. 2.8.17.1.3

पान्थ (पुं) = पान्थः. 2.8.17.1.4

पथिक (पुं) = पान्थः. 2.8.17.1.5

स्वामिन् (पुं) = राजा. 2.8.17.2.1

अमात्य (पुं) = मन्त्री. 2.8.17.2.2

सुहृद् (पुं) = मित्रम्. 2.8.17.2.3

कोश (पुं) = भण्डारम्. 2.8.17.2.4

राष्ट्र (नपुं) = स्वभूमिः. 2.8.17.2.5

दुर्ग (नपुं) = पर्वतादयः. 2.8.17.2.6

बल (पुं) = सेना. 2.8.17.2.7

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue