अमरकोषसम्पद्

         

दुर्ग (नपुं) == पर्वतादयः

स्वाम्यमात्यसुहृत्कोशराष्ट्रदुर्गबलानि च 
क्षत्रियवर्गः 2.8.17.2.6

पर्यायपदानि
 स्वाम्यमात्यसुहृत्कोशराष्ट्रदुर्गबलानि च॥

 दुर्ग (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue