अमरकोषसम्पद्

         

राज्याङ्ग (नपुं) == राज्याङ्गाः

राज्याङ्गानि प्रकृतयः पौराणां श्रेणयोऽपि च 
क्षत्रियवर्गः 2.8.18.1.1

पर्यायपदानि
 राज्याङ्गानि प्रकृतयः पौराणां श्रेणयोऽपि च।

 राज्याङ्ग (नपुं)
 प्रकृति (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue