अमरकोषसम्पद्

         

क्षत्रियवर्गः 2.8.18

राज्याङ्गानि प्रकृतयः पौराणां श्रेणयोऽपि च
सन्धिर्ना विग्रहो यानमासनं द्वैधमाश्रयः

राज्याङ्ग (नपुं) = राज्याङ्गाः. 2.8.18.1.1

प्रकृति (स्त्री) = राज्याङ्गाः. 2.8.18.1.2

सन्धि (पुं) = राज्यगुणः. 2.8.18.2.1

विग्रह (पुं) = राज्यगुणः. 2.8.18.2.2

यान (नपुं) = राज्यगुणः. 2.8.18.2.3

आसन (नपुं) = राज्यगुणः. 2.8.18.2.4

द्वैध (नपुं) = राज्यगुणः. 2.8.18.2.5

आश्रय (पुं) = राज्यगुणः. 2.8.18.2.6

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue