अमरकोषसम्पद्

         

द्वैध (नपुं) == राज्यगुणः

सन्धिर्ना विग्रहो यानमासनं द्वैधमाश्रयः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.18.2.5

पर्यायपदानि
 सन्धिर्ना विग्रहो यानमासनं द्वैधमाश्रयः॥

 सन्धि (पुं)
 विग्रह (पुं)
 यान (नपुं)
 आसन (नपुं)
 द्वैध (नपुं)
 आश्रय (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue