अमरकोषसम्पद्

         

प्रभाव (पुं) == राजशक्तिः

षड्गुणा: शक्तयस्तिस्रः प्रभावोत्साहमन्त्रजाः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.19.1.1

पर्यायपदानि
 षड्गुणा: शक्तयस्तिस्रः प्रभावोत्साहमन्त्रजाः।

 प्रभाव (पुं)
 उत्साह (पुं)
 मन्त्रजा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 स प्रतापः प्रभावश्च यत्तेजः कोशदण्डजम्।

 प्रभाव (पुं) - कोशदण्डजतेजः 2.8.20.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue