अमरकोषसम्पद्

         

क्षत्रियवर्गः 2.8.20

स प्रतापः प्रभावश्च यत्तेजः कोशदण्डजम्
भेदो दण्डः साम दानमित्युपायचतुष्टयम्

प्रताप (पुं) = कोशदण्डजतेजः. 2.8.20.1.1

प्रभाव (पुं) = कोशदण्डजतेजः. 2.8.20.1.2

भेद (पुं) = उपायाः. 2.8.20.2.1

दण्ड (पुं) = उपायाः. 2.8.20.2.2

सामन् (नपुं) = उपायाः. 2.8.20.2.3

दान (नपुं) = उपायाः. 2.8.20.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue