अमरकोषसम्पद्

         

प्रताप (पुं) == कोशदण्डजतेजः

स प्रतापः प्रभावश्च यत्तेजः कोशदण्डजम् 
क्षत्रियवर्गः 2.8.20.1.1

पर्यायपदानि
 स प्रतापः प्रभावश्च यत्तेजः कोशदण्डजम्।

 प्रताप (पुं)
 प्रभाव (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue