अमरकोषसम्पद्

         

मदोत्कट (पुं) == अन्तर्मदहस्तिः

मदोत्कटो मदकलः कलभः करिशावकः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.35.2.1

पर्यायपदानि
 मदोत्कटो मदकलः कलभः करिशावकः॥

 मदोत्कट (पुं)
 मदकल (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue