अमरकोषसम्पद्

         

निर्मद (पुं) == गतमतगजः

प्रभिन्नो गर्जितो मत्तः समावुद्वान्तनिर्मदौ 
क्षत्रियवर्गः 2.8.36.1.5

पर्यायपदानि
 प्रभिन्नो गर्जितो मत्तः समावुद्वान्तनिर्मदौ।

 उद्वान्त (पुं)
 निर्मद (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue