अमरकोषसम्पद्

         

क्षत्रियवर्गः 2.8.36

प्रभिन्नो गर्जितो मत्तः समावुद्वान्तनिर्मदौ
हास्तिकं गजता वृन्दे करिणी धेनुका वशा

प्रभिन्न (पुं) = मत्तगजः. 2.8.36.1.1

गर्जित (पुं) = मत्तगजः. 2.8.36.1.2

मत्त (पुं) = मत्तगजः. 2.8.36.1.3

उद्वान्त (पुं) = गतमतगजः. 2.8.36.1.4

निर्मद (पुं) = गतमतगजः. 2.8.36.1.5

हास्तिक (नपुं) = हस्तिवृन्दम्. 2.8.36.2.1

गजता (स्त्री) = हस्तिवृन्दम्. 2.8.36.2.2

करिणी (स्त्री) = हस्तिनी. 2.8.36.2.3

धेनुका (स्त्री) = हस्तिनी. 2.8.36.2.4

वशा (स्त्री) = हस्तिनी. 2.8.36.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue