अमरकोषसम्पद्

         

कुम्भ (पुं) == गजमस्तकौ

कुम्भौ तु पिण्डौ शिरसस्तयोर्मध्ये विदुः पुमान् 
क्षत्रियवर्गः 2.8.37.2.1

पर्यायपदानि
 कुम्भौ तु पिण्डौ शिरसस्तयोर्मध्ये विदुः पुमान्॥

 कुम्भ (पुं)
 पिण्ड (पुं)
 शिरस् (नपुं)
अर्थान्तरम्
 कुम्भोलूखलकं क्लीबे कौशिको गुग्गुलुः पुरः।
 कुम्भौ घटेभमूर्धांशौ डिम्भौ तु शिशुबालिशौ॥

 कुम्भ (पुं) - गुग्गुलुवृक्षः 2.4.34.1
 कुम्भ (वि) - घटः 3.3.134.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue