अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.134

पूर्वोऽन्यलिङ्गः प्रागाह पुम्बहुत्वेऽपि पूर्वजान्
कुम्भौ घटेभमूर्धांशौ डिम्भौ तु शिशुबालिशौ

कुम्भ (वि) = घटः. 3.3.134.2.1

डिम्भ (पुं) = मूर्खः. 3.3.134.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue