अमरकोषसम्पद्

         

पिण्ड (पुं) == गजमस्तकौ

कुम्भौ तु पिण्डौ शिरसस्तयोर्मध्ये विदुः पुमान् 
क्षत्रियवर्गः 2.8.37.2.2

पर्यायपदानि
 कुम्भौ तु पिण्डौ शिरसस्तयोर्मध्ये विदुः पुमान्॥

 कुम्भ (पुं)
 पिण्ड (पुं)
 शिरस् (नपुं)
अर्थान्तरम्
 वोलगन्धरसप्राणपिण्डगोपरसाः समाः॥
 लोहोऽस्त्री शस्त्रकं तीक्ष्णं पिण्डं कालायसायसी।

 पिण्ड (नपुं) - लोहः 2.9.98.1
 पिण्ड (पुं) - गन्धरसः 2.9.104.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue