अमरकोषसम्पद्

         

वैश्यवर्गः 2.9.104

गैरेयमर्थ्यं गिरिजमश्मजं च शिलाजतु
वोलगन्धरसप्राणपिण्डगोपरसाः समाः

गैरेय (नपुं) = शिलाजतुः. 2.9.104.1.1

अर्थ्य (नपुं) = शिलाजतुः. 2.9.104.1.2

गिरिज (नपुं) = शिलाजतुः. 2.9.104.1.3

अश्मज (नपुं) = शिलाजतुः. 2.9.104.1.4

शिलाजतु (नपुं) = शिलाजतुः. 2.9.104.1.5

बोल (पुं) = गन्धरसः. 2.9.104.2.1

गन्धरस (पुं) = गन्धरसः. 2.9.104.2.2

प्राण (पुं) = गन्धरसः. 2.9.104.2.3

पिण्ड (पुं) = गन्धरसः. 2.9.104.2.4

गोप (पुं) = गन्धरसः. 2.9.104.2.5

रस (पुं) = गन्धरसः. 2.9.104.2.6

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue