अमरकोषसम्पद्

         

स्कन्धदेश (पुं) == गजस्कन्धदेशः

आसनं स्कन्धदेशः स्यात्पद्मकं बिन्दुजालकम् 
क्षत्रियवर्गः 2.8.39.2.2

पर्यायपदानि
 आसनं स्कन्धदेशः स्यात्पद्मकं बिन्दुजालकम्॥

 आसन (नपुं)
 स्कन्धदेश (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue