अमरकोषसम्पद्

         

अमात्य (पुं) == मन्त्री

मन्त्री धीसचिवोऽमात्योऽन्ये कर्मसचिवास्ततः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.4.2.3

पर्यायपदानि
 स्वाम्यमात्यसुहृत्कोशराष्ट्रदुर्गबलानि च॥
 मन्त्री धीसचिवोऽमात्योऽन्ये कर्मसचिवास्ततः॥

 मन्त्रिन् (पुं)
 धीसचिव (पुं)
 अमात्य (पुं)
 अमात्य (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue