अमरकोषसम्पद्

         

वेणुक (नपुं) == गजतोदनदण्डः

तोत्रं वेणुकमालानं बन्धस्तम्भेऽथ शृङ्खले 
क्षत्रियवर्गः 2.8.41.1.2

पर्यायपदानि
 तोत्रं वेणुकमालानं बन्धस्तम्भेऽथ शृङ्खले।

 तोत्र (नपुं)
 वेणुक (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue