अमरकोषसम्पद्

         

आजानेय (पुं) == कुलीनाश्वः

आजानेयाः कुलीनाः स्युर्विनीताः साधुवाहिनः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.44.2.1

पर्यायपदानि
 आजानेयाः कुलीनाः स्युर्विनीताः साधुवाहिनः॥

 आजानेय (पुं)
 कुलीन (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue