अमरकोषसम्पद्

         

खुर (पुं) == मृगपादः

कविका तु खलीनोऽस्त्री शफं क्लीबे खुरः पुमान् 
क्षत्रियवर्गः 2.8.49.2.4

पर्यायपदानि
 कविका तु खलीनोऽस्त्री शफं क्लीबे खुरः पुमान्॥

 शफ (नपुं)
 खुर (पुं)
अर्थान्तरम्
 शुक्तिः शङ्खः खुरः कोलदलं नखमथाढकी॥

 खुर (पुं) - नखाख्यगन्धद्रव्यम् 2.4.130.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue