अमरकोषसम्पद्

         

दोला (स्त्री) == दोला

शिबिका याप्ययानं स्याद्दोला प्रेङ्खादिका स्त्रियाम् 
क्षत्रियवर्गः 2.8.53.1.3

पर्यायपदानि
 शिबिका याप्ययानं स्याद्दोला प्रेङ्खादिका स्त्रियाम्।

 दोला (स्त्री)
 प्रेङ्खा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 रञ्जनी श्रीफली तुत्था द्रोणी दोला च नीलिनी।

 दोला (स्त्री) - नीली 2.4.95.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue