अमरकोषसम्पद्

         

नाभि (पुं) == रथचक्रमध्यमण्डलाकारः

पिण्डिका नाभिरक्षाग्रकीलके तु द्वयोरणिः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.56.2.2

पर्यायपदानि
 पिण्डिका नाभिरक्षाग्रकीलके तु द्वयोरणिः॥

 पिण्डिका (स्त्री)
 नाभि (पुं)
अर्थान्तरम्
 क्षत्रियेऽपि च नाभिर्ना सुरभिर्गवि च स्त्रियाम्।

 नाभि (पुं) - क्षत्रियः 3.3.137.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue