अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.137

क्षत्रियेऽपि च नाभिर्ना सुरभिर्गवि च स्त्रियाम्
सभा संसदि सभ्ये च त्रिष्वध्यक्षेऽपि वल्लभः

नाभि (पुं) = क्षत्रियः. 3.3.137.1.1

सुरभि (स्त्री) = गौः. 3.3.137.1.2

सभा (स्त्री) = सभ्यम्. 3.3.137.2.1

वल्लभ (वि) = अधिकारी. 3.3.137.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue