अमरकोषसम्पद्

         

जैत्र (पुं) == जेता

जैत्रस्तु जेता यो गच्छत्यलं विद्विषतः प्रति 
क्षत्रियवर्गः 2.8.74.2.1

पर्यायपदानि
 जैत्रस्तु जेता यो गच्छत्यलं विद्विषतः प्रति॥

 जैत्र (पुं)
 जेतृ (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue