अमरकोषसम्पद्

         

गण (पुं) == गणसेना

सेनामुखं गुल्मगणौ वाहिनी पृतना चमूः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.81.1.3

पर्यायपदानि
 सेनामुखं गुल्मगणौ वाहिनी पृतना चमूः।

 गण (पुं)
अर्थान्तरम्
 समुदायः समुदयः समवायश्चयो गणः।
 कणोऽतिसूक्ष्मे धान्यांशे सङ्घाते प्रमथे गणः।

 गण (पुं) - समूहः 2.5.40.1
 गण (पुं) - सङ्घातः 3.3.46.1
 गण (पुं) - शिवानुचरः 3.3.46.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue