अमरकोषसम्पद्

         

धन्वन् (नपुं) == धनुः

धनुश्चापौ धन्वशरासनकोदण्डकार्मुकम् 
क्षत्रियवर्गः 2.8.83.1.3

पर्यायपदानि
 धनुश्चापौ धन्वशरासनकोदण्डकार्मुकम्।
 इष्वासोऽप्यथ कर्णस्य कालपृष्ठं शरासनम्॥

 धनुस् (पुं-नपुं)
 चाप (पुं-नपुं)
 धन्वन् (नपुं)
 शरासन (नपुं)
 कोदण्ड (नपुं)
 कार्मुक (नपुं)
 इष्वास (पुं)
अर्थान्तरम्
 समानौ मरुधन्वानौ द्वे खिलाप्रहते समे॥

 धन्वन् (पुं) - निर्जलदेशः 2.1.5.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue