अमरकोषसम्पद्

         

मोर्वी (स्त्री) == ज्या

लस्तकस्तु धनुर्मध्यं मोर्वी ज्या शिञ्जिनी गुणः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.85.1.3

पर्यायपदानि
 लस्तकस्तु धनुर्मध्यं मोर्वी ज्या शिञ्जिनी गुणः।

 मोर्वी (स्त्री)
 ज्या (स्त्री)
 शिञ्जिनी (स्त्री)
 गुण (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue