अमरकोषसम्पद्

         

क्षत्रियवर्गः 2.8.85

लस्तकस्तु धनुर्मध्यं मोर्वी ज्या शिञ्जिनी गुणः
स्यात्प्रत्यालीढमालीढमित्यादि स्थानपञ्चकम्

लस्तक (पुं) = धनुर्मध्यम्. 2.8.85.1.1

धनुर्मध्य (नपुं) = धनुर्मध्यम्. 2.8.85.1.2

मोर्वी (स्त्री) = ज्या. 2.8.85.1.3

ज्या (स्त्री) = ज्या. 2.8.85.1.4

शिञ्जिनी (स्त्री) = ज्या. 2.8.85.1.5

गुण (पुं) = ज्या. 2.8.85.1.6

प्रत्यालीढ (नपुं) = धन्विनां स्थानभेदः. 2.8.85.2.1

आलीढ (नपुं) = धन्विनां स्थानभेदः. 2.8.85.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue