अमरकोषसम्पद्

         

आशुग (पुं) == बाणः

पृषत्कबाणविशिखा अजिह्मगखगाशुगाः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.86.2.6

पर्यायपदानि
 पृषत्कबाणविशिखा अजिह्मगखगाशुगाः॥
 कलम्बमार्गणशराः पत्री रोप इषुर्द्वयोः।

 पृषत्क (पुं)
 बाण (पुं)
 विशिख (पुं)
 अजिह्मग (पुं)
 खग (पुं)
 आशुग (पुं)
 कलम्ब (पुं)
 मार्गण (पुं)
 शर (पुं)
 पत्रिन् (पुं)
 रोप (पुं)
 इषु (स्त्री-पुं)
अर्थान्तरम्
 पृषदश्वो गन्धवहो गन्धवाहानिलाशुगाः।

 आशुग (पुं) - वायुः 1.1.62.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue