अमरकोषसम्पद्

         

कलम्ब (पुं) == बाणः

कलम्बमार्गणशराः पत्री रोप इषुर्द्वयोः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.87.1.1

पर्यायपदानि
 पृषत्कबाणविशिखा अजिह्मगखगाशुगाः॥
 कलम्बमार्गणशराः पत्री रोप इषुर्द्वयोः।

 पृषत्क (पुं)
 बाण (पुं)
 विशिख (पुं)
 अजिह्मग (पुं)
 खग (पुं)
 आशुग (पुं)
 कलम्ब (पुं)
 मार्गण (पुं)
 शर (पुं)
 पत्रिन् (पुं)
 रोप (पुं)
 इषु (स्त्री-पुं)
अर्थान्तरम्
 कलम्बश्च कडम्बश्च वेसवार उपस्करः।

 कलम्ब (पुं) - शाकनालः 2.9.35.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue