अमरकोषसम्पद्

         

मुद्गर (पुं) == मुद्गरः

द्रुघणो मुद्गरघनौ स्यादीली करवालिका 
क्षत्रियवर्गः 2.8.91.1.2

पर्यायपदानि
 द्रुघणो मुद्गरघनौ स्यादीली करवालिका।

 द्रुघण (पुं)
 मुद्गर (पुं)
 घन (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue