अमरकोषसम्पद्

         

क्षत्रियवर्गः 2.8.91

द्रुघणो मुद्गरघनौ स्यादीली करवालिका
भिन्दिपालः सृगस्तुल्यौ परिघः परिघातिनः

द्रुघण (पुं) = मुद्गरः. 2.8.91.1.1

मुद्गर (पुं) = मुद्गरः. 2.8.91.1.2

घन (पुं) = मुद्गरः. 2.8.91.1.3

ईली (स्त्री) = ह्रस्वखड्गः. 2.8.91.1.4

करवालिका (स्त्री) = ह्रस्वखड्गः. 2.8.91.1.5

भिन्दिपाल (पुं) = अश्मक्षेपसाधनम्. 2.8.91.2.1

सृग (पुं) = अश्मक्षेपसाधनम्. 2.8.91.2.2

परिघ (पुं) = लोहाङ्गी. 2.8.91.2.3

परिघातन (पुं) = लोहाङ्गी. 2.8.91.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue