अमरकोषसम्पद्

         

परिघातन (पुं) == लोहाङ्गी

भिन्दिपालः सृगस्तुल्यौ परिघः परिघातिनः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.91.2.4

पर्यायपदानि
 भिन्दिपालः सृगस्तुल्यौ परिघः परिघातिनः॥

 परिघ (पुं)
 परिघातन (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue