अमरकोषसम्पद्

         

केतन (नपुं) == पताका

पताका वैजयन्ती स्यात्केतनं ध्वजमस्त्रियाम् 
क्षत्रियवर्गः 2.8.99.2.3

पर्यायपदानि
 पताका वैजयन्ती स्यात्केतनं ध्वजमस्त्रियाम्॥

 पताका (स्त्री)
 वैजयन्ती (स्त्री)
 केतन (नपुं)
 ध्वज (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 मन्देऽथ केतनं कृत्ये केतावुपनिमन्त्रणे।

 केतन (नपुं) - कृत्यम् 3.3.114.1
 केतन (नपुं) - उपनिमन्त्रणम् 3.3.114.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue