अमरकोषसम्पद्

         

अर्य (पुं) == वैश्यः

ऊरव्या ऊरुजा अर्या वैश्या भूमिस्पृशो विशः 
वैश्यवर्गः 2.9.1.1.3

पर्यायपदानि
 ऊरव्या ऊरुजा अर्या वैश्या भूमिस्पृशो विशः।

 ऊरव्य (पुं)
 ऊरुज (पुं)
 अर्य (पुं)
 वैश्य (पुं)
 भूमिस्पृश् (पुं)
 विश् (पुं)
अर्थान्तरम्
 पर्जन्यौ रसदब्देन्द्रौ स्यादर्यः स्वामिवैश्ययोः।

 अर्य (पुं) - स्वामिः 3.3.147.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue