अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.147

पर्जन्यौ रसदब्देन्द्रौ स्यादर्यः स्वामिवैश्ययोः
तिष्यः पुष्ये कलियुगे पर्यायोऽवसरे क्रमे

पर्जन्य (पुं) = रसदब्दः. 3.3.147.1.1

पर्जन्य (पुं) = इन्द्रः. 3.3.147.1.1

अर्य (पुं) = स्वामिः. 3.3.147.1.2

तिष्य (पुं) = पुष्य-नक्षत्रम्. 3.3.147.2.1

तिष्य (पुं) = कलियुगम्. 3.3.147.2.1

पर्याय (पुं) = अवसरः. 3.3.147.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue